MENTORSKAPSPROCESSENS GÅNG

Processen för mentorskapet består så väl av de enskilda mentorparens arbete som av de gemensamma gruppmötena. Vanligen pågår mentorskapsprocessen i sin helhet flera månader, till exempel 8-10 månader (se intilliggande diagram, en bearbetad version av Befolkningsförbundets yrkeslivsmentorskapsmodellen).

 

 

Under mentorskapsprocessen träffar mentorparen varandra i de gemensamma gruppmötena (start-, mellan- och slutmöten). Mellan gruppmötena koncentrerar mentorparen sig i arbetet på tu man hand. Det rekommenderas att paren träffar varandra 1-2 gånger i månaden.

INNEHÅLLET I GRUPPMÖTENA

Att bli mentor eller adept är enkelt. Kom med redan idag!

1

 • Innehållet och målen i mentorskapet presenteras
 • Anvisningar angående mentorskapet delas ut
 • Ett kontrakt över mentorskapet skrivs
 • Platsen och datumet för nästa gruppmöte bestäms
 • De gemensamma spelreglerna för gruppen bestäms, till exempel på vilket sätt kontakterna sker
2

MELLANMÖTET

 • En muntlig eller skriftlig halvtidsöversyn av de gångna mentorskapsmånaderna görs
 • Erfarenheterna av mentorskapet under de gångna månaderna diskuteras
 • De uppsatta målen i mentorskapskontraktet och förverkligandet av målen granskas och specifieras.
3

SLUTMÖTET

 • Mentorskapsprocessen bedöms och sammanfattas i en gemensam diskussion
 • Skriftlig feedback samlas in
 • Intyg om deltagandet i mentorskapet delas ut