YRKESLIVSMENTORSKAP

BEKANTA DIG NÄRMARE

Det är enkelt att bli mentor eller adept. Kom med redan idag!

Yrkeslivsmentorskap är ett koncept för att förmedla yrkeskunnande och yrkeslivskunskap genom en öppen dialog och en aktiv interaktion från en person till en annan. Basen för modellen är Befolkningsförbundets finskspråkiga modell för yrkeslivsmentorskap. Yrkeslivsmentorskapet som genomförs i Vasatrakten innebär att en adept med invandrarbakgrund som söker arbete som motsvarar hennes/hans utbildning får till sin stöd en mentor som arbetar på samma branch eller har en motsvarande utbildning och som känner till den finländska yrkeslivs- och verksamhetsmiljön. Utgångspunkten för mentorskapet är dialog och interaktion mellan två jämlika experter som tillsammans har satt upp ramar och mål för projektet.

Mentorskapet är frivilligt och den gemensamma viljan att binda sig är grunden för mentorskapsprocessen. Respekt, öppenhet, förtroende, lojalitet och jämlikhet är väsentliga utgångspunkter för förhållandet mellan mentorn och adepten. I yrkeslivsmentorskapet är syftet att adeptens riktning i yrkeslivet blir klar, vilket kan innebära att reglerna och kulturen i arbetslivet förtydligas eller att man själv gör framsteg i studierna.

 

En mentor är som en coach eller en pådrivare som handleder sin adept i yrkeslivsfrågor. En adept är en aktiv aktör som kan dra nytta av mentorns expertis, erfarenhet och nätverk.

Yrkeslivsmentorskapet i Vasatrakten administreras av nätverket Auroras och koordineras av styrgruppen.

Styrgruppen letar efter adepter och mentorer som passar ihop och bekräftar de valda mentorparen. Styrgruppen tar hand om innehållet på mentorskapets hemsida och om annan informering samt ordnar start,- mellan och slutmöten.